Privacy- en cookieverklaring

Dit is het privacy statement van Fruitregistratiewijzer.nl, onderdeel van CAF B.V. CAF B.V. is een dochteronderneming van L.T.C. AgruniekRijnvallei u.a. In dit privacy statement wordt u geïnformeerd over de manier waarop AR (AgruniekRijnvallei) uw persoonsgegevens verwerkt. Deze verklaring heeft betrekking op alle contacten die AR  met personen heeft.

De contactgegevens van AR zijn:
L.T.C. AgruniekRijnvallei u.a.
Postbus 610
6700 AP Wageningen
T +31 (0)317-499599
info@argroep.nl

Laatst gewijzigd op 7 mei 2018

Het kan zijn dat AR een specifiek privacy statement heeft voor bepaalde producten en/of diensten. In dat geval geldt het specifieke privacy statement. 

>> Snel naar het cookiebeleid
>> Snel naar het cookieoverzicht

Welke persoonsgegevens verwerkt AR?
Bij persoonsgegevens kunt u bijv. denken aan: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, IBAN of een IP-adres. AR verzamelt uw persoonsgegevens als u bijvoorbeeld een contactformulier invult, een brief of e-mail stuurt of met onze verkoopbinnendienst belt. Ook als u een van de online diensten van AR bezoekt of als u uw gegevens aldaar of bij een van de vestigingen of medewerkers achterlaat, verstrekt u persoonsgegevens aan ons. Verder kunnen persoonsgegevens worden verzameld in het kader van een (potentiële) klant of zakelijke relatie met AR. 

Wat doet AR met persoonsgegevens?   
AR gebruikt uw persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, de levering van producten en diensten en in het bijzonder voor de uitvoering van de volgende activiteiten:

  • AR verwerkt persoonsgegevens voor het uitvoeren van afspraken en het onderhouden van relaties met klanten, leveranciers en andere betrokkenen. Zo legt AR bijvoorbeeld de naam en adresgegevens vast van een klant of zijn vertegenwoordigers en past AR deze gegevens bij wijziging aan. AR baseert zich voor deze verwerking op de uitvoering van een overeenkomst respectievelijk op haar gerechtvaardigd belang aangezien het onderhouden van relaties noodzakelijk is in het kader van de normale bedrijfsvoering.
  • AR verwerkt ook persoonsgegevens, zoals inloggegevens, als klanten zich registreren via Mijn AR-portal, Mijn Voermeesters-portal en/of webshops. Deze online diensten geven klanten inzicht in hun bedrijfsgegevens zoals bestellingen en facturen. Aan de hand van de gegevens die beschikbaar zijn gesteld, kan AR aan klanten advies op maat verlenen met betrekking tot voer en/of een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Mede vanwege het voergerelateerde en bedrijfsmatige karakter van deze adviezen en het streven naar optimalisatie van de dienstverlening baseert AR zich voor de verwerking van deze gegevens op het gerechtvaardigd belang. AR kan deze gegevens ook gebruiken voor bijvoorbeeld de afhandeling van klachten.
  • Om marketingactiviteiten uit te kunnen voeren, verwerkt AR persoonsgegevens van (potentiële) relaties en leden, zoals adresgegevens, e-mailadres, bedrijfs- en sectorgegevens en het bezoek aan onze online diensten. Waar nodig worden persoonsgegevens in dit kader verwerkt op basis van toestemming. Voor direct marketing doeleinden worden persoonsgegevens van relaties verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang aangezien deze activiteiten worden gerekend tot de normale bedrijfsvoering van AR.
  • Voor communicatiedoeleinden, zoals het verstrekken van informatie over producten, diensten en evenementen via bijvoorbeeld een nieuwsbrief, een van de online diensten en sociale media, kunnen contactgegevens van relaties worden verwerkt. In dit kader kan AR ook (financiële) informatie verstrekken aan analisten, de pers en/of anderen die hun contactgegevens voor dit doel bij AR hebben achtergelaten. Voor het verstrekken van informatie via een nieuwsbrief wordt voorafgaande toestemming gevraagd. Ten aanzien van cookies wordt verwezen naar ons cookiebeleid. Voor overige communicatiedoeleinden vormt het gerechtvaardigd belang van AR de grondslag aangezien die activiteiten de normale bedrijfsvoering van AR betreffen.
  • Om de dienstverlening te kunnen verbeteren worden persoonsgegevens van klanten, zoals gegevens over de levering van producten en diensten, bezoekverslagen, (financiële) kengetallen/gegevens of technische (bedrijfs- en dier)resultaten, gebruikt voor interne analyses en om de product- en bedrijfsprestaties te meten en te kunnen verbeteren. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang aangezien de verwerking noodzakelijk is in het kader van de normale bedrijfsvoering van AR.
  • Via ’Werken bij’ op de websites van AR kunnen werkzoekenden op basis van toestemming verschillende gegevens achterlaten, zoals hun contactgegevens en cv. Ook kan de werkzoekende hierbij via een koppeling gebruikmaken van zijn of haar LinkedIn-profiel of een vergelijkbare toepassing. Aan de hand van deze gegevens kan AR beoordelen of een werkzoekende wordt uitgenodigd voor een gesprek. 
  • Ten behoeve van de financiële administratie en interne controle worden bijvoorbeeld factuur- en betalingsgegevens verwerkt. De grondslag van deze verwerking is uitvoering van een overeenkomst.
  • Ter beveiliging van personen (zoals bezoekers en medewerkers), informatie, gebouwen en producten kan bijvoorbeeld aan bezoekers van onze locaties gevraagd worden om naam en bedrijfsgegevens achter te laten. Op alle vestigingen van AR kan gebruik worden gemaakt van cameratoezicht. Persoonsgegevens worden in dit geval verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang dat AR heeft bij beveiliging.
  • Voor ontwikkel- en analysedoeleinden ter verbetering van de online diensten van AR worden gegevens verwerkt zoals IP-adres, de bezochte webpagina’s, klik- en surfgedrag, de internetbrowser en de duur van een bezoek of sessie. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang. Hierbij wordt verwezen naar het cookiebeleid.

Met wie deelt AR uw persoonsgegevens en waarom?
AR zal uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend gebruiken voor de hierboven genoemde doeleinden. AR kan in het kader van haar bedrijfsvoering derden inschakelen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, worden daarvoor de vereiste maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dat in dit kader noodzakelijk is. AR zal verder uw gegevens aan derden verstrekken in gevallen waarin zij daartoe verplicht is, zoals bij een gerechtelijk bevel, of als zij daarvoor voorafgaand toestemming heeft gekregen. 

Uitwisseling van gegevens binnen de AR-dochterondernemingen 
Als u klant bent van AR dan kunnen uw persoonsgegevens binnen de dochterondernemingen van AR worden gedeeld. Dit kan worden gedaan vanwege administratieve doeleinden. Ook kan het gedaan worden om een totaaloverzicht te krijgen van uw bedrijf en van de producten en diensten die u bij AR afneemt. AR kan u hierdoor beter van dienst zijn. AR baseert zich hierbij op haar gerechtvaardigd belang aangezien deze activiteiten de normale bedrijfsvoering van AR betreffen.

Hoe lang bewaart AR uw persoonsgegevens?
AR bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Hierbij wordt in ieder geval rekening gehouden met de van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn, de redelijke verwachting dat persoonsgegevens nog gebruikt zullen worden voor het doel waarvoor deze zijn verkregen en met de gerechtvaardigde belangen van AR. Zodra de persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd.

Hoe beschermt AR uw persoonsgegevens?
AR heeft de nodige beveiligingsmaatregelen genomen om onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. AR heeft een informatiebeveiligingsbeleid die regelmatig aangepast wordt aan de nieuwe regelgeving en ontwikkelingen op de markt. Daarnaast heeft AR maatregelen genomen met betrekking tot de fysieke en digitale toegangsbeveiliging (beleid en procedures, IT-beveiliging enzovoort). Bovendien mogen medewerkers van AR uw persoonsgegevens niet onrechtmatig of onnodig verstrekken.

Verzoeken om inzage, correctie, verwijdering, bezwaar en gegevensoverdracht
Indien u een eigen account heeft bij AR (bijvoorbeeld Mijn AR) dan heeft u inzage in een groot deel van de over u verzamelde persoonsgegevens. U kunt zelf op elk gewenst moment een aantal gegevens wijzigen of verwijderen, bijvoorbeeld als het gaat om uw accountgegevens. 

Als u inzage wenst met betrekking tot alle over u verzamelde persoonsgegevens of als u geen eigen account heeft bij AR dan kunt u een verzoek daartoe indienen door een e-mail te versturen naar info@argroep.nl. Dit e-mailadres kunt u tevens gebruiken als u persoonsgegevens wilt laten corrigeren of verwijderen, als u bezwaar wilt maken tegen een verwerking of als u gebruik wilt maken van het recht op gegevensoverdracht.

Contact en vragen over privacy
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door AR? Stuur dan een e-mail naar info@argroep.nl of bel naar +31 (0)317-499599.

U kunt ook een brief sturen naar:

L.T.C. AgruniekRijnvallei u.a.
Postbus 610
6700 AP Wageningen

Voorts heeft u op grond van de toepasselijke privacy wet- en regelgeving het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende entiteit.

Wijzigingen
Dit privacy statement van AR kan worden aangepast als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Deze versie is van 28 mei 2018. Het meest actuele privacy statement vindt u op de websites van AR.